Homepage Wereldgemeente Loon op Zand

Energiebesparing en -verduurzaming. Oproep van EcLoZ aan Gemeenteraad (03.07.2017)

De inspreektekst van Bert Branderhorst, voorzitter van onze lokale energiecoöperatie ECLoZ, over energietransitie. Uitgesproken voorafgaand aan de raadsvergadering van 29 juni j.l.:

 

"Voorzitter, leden van de raad, collegeleden, dames en heren, In deze en de volgende vergadering bespreekt u samen de Kadernota; belangrijke ijkpunten voor het in komend jaar te voeren beleid en uitvoeringsmaatregelen. Reden uw aandacht te vragen voor energiebesparing en energieverduurzaming. Minder en betere energie voor een goede leefomgeving. 

Al ruim 50 jaar klinkt de waarschuwing van smeltende poolkappen, stijgende zeespiegel, oprukkende woestijnen en extreem weer. Het besef dat “het roer om moet” leeft inmiddels breed.

In 2013 sloot de Nederlandse overheid met 47 partijen het Energieakkoord. Ons land heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Beiden moeten leiden tot een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna NUL in 2050. Neutraliteit van energie en klimaat door energiebesparing en terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daar gaat het om en daarvan is men op wereldschaal, in Europa en in De Haag inmiddels wel overtuigd.

Wat doen wij er aan? Wat doen we er in onze gemeente aan? Want het zal in de haarvaten van de samenleving in onze gezins- en bedrijfshuishoudens tot uitvoering moeten komen. En daar staat onze gemeente samen met enkele maatschappelijke organisaties – gelukkig – dichtbij. Dichtbij burgers en bedrijven. En.... – zoals wij als Energie Coöperatie ECLoZ weten - .... is er zowel bij het college als bij medewerkers van onze gemeente een goede grondhouding en wil om aan dit vraagstuk (mee) te werken. Daar is ook blijk van gegeven, maar..... daar hoort wel geld bij. En daar gaat u over.

Onze oproep is dan ook: verzoek het college bij de opstelling van de begroting capaciteit in mensen en middelen (geld) op te nemen om energiebesparing en energieverduurzaming in onze gemeente gericht aan te pakken, samen met organisaties – zoals de onze – en samen met inwoners en ondernemers.

Politieke partijen in onze gemeente roepen we op om in hun verkiezingsprogramma 2018 aan te geven welke aandacht zij – vanuit het eigen gedachtegoed – aan de energietransitie willen geven.

Goede beraadslagingen toegewenst. Dank voor uw aandacht."

Bert Branderhorst, voorzitter coöperatie ECLoZ u.a.

Nieuwsoverzicht